با توجه به این که فعالیت سبدگردان نجم (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز خواهد شد و تاکنون شرکت خدماتی به مشتریان ارائه ننموده است، ذکر عناوین خدمات ارائه شده و درآمد حاصل از آن ها موکول به آغاز فعالیت شرکت خواهد بود.

سبدگردان به استثنای کارمزد دریافتی از مشتریان بر اساس قراردادهای سبدگردانی، منافع دیگری نخواهد داشت. هم چنین سبدگردان منابع داخلی خود را در دارایی های مختلف ( از جمله اوراق بهادار) سرمایه گذاری خواهد نمود و بازده متناسب را کسب خواهد کرد.