منابع عمده مورد استفاده تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم سایتهای اطلاعاتی معتبر داخلی همچون بانک مرکزی، مرکز آمار، سایت کدال،  پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بورس و همچنین سایتهای و منابع اطلاعاتی معتبر خارجی و مجلات بین المللی هچون پلتس و ایسیس خواهد بود.