کلیه کارمزدهای خدمات سبدگردانی بر اساس دستور العمل ها و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و توافق صورت گرفته با مشتریان و مطابق با نمونه قراردادهای سازمان بورس مورد محاسبه قرار می گیرد.

کارمزدهای دریافتی از دو بخش ثابت و متغییر به شرح ذیل تشکیل شده است:

کارمزد ثابت: یک درصد از ارزش سهام و سایر اوراق بهادار موجود در سبد اختصاصی سرمایه‌گذار به قیمت پایانی همان روز

کارمزد متغیر بسته به عملکرد و میزان بازدهی سبدهای اختصاصی:

شرکت سبدگردان نجم در سبدگردانی اختصاصی خود تا بازدهی 20% متناسب با بازدهی سالیانه بدون ریسک سرمایه گذاران کارمزدی را دریافت نخواهد نمود. اما میزان کارمزد دریافتی شرکت نسبت به مازاد 20% معادل 25 درصد خواهد بود.