آقای علیرضا مهرآبادی

ریئس هیأت مدیره

دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تهران، فارغ التحصیل mba بازار سرمایه از دانشگاه الزهرا. دارنده مدارک اصول بازار سرمایه، معامله گری بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه

  • عضو هیأت مدیره شرکت کربن ایران
  • عضو هیأت مدیره کاشی تکسرام

آقای سوران بریاجی

نائب رئیس هیأت مدیره

دانش آموخته ارشد مدیریت تحول دانشگاه تهران، فارع التحصیل mba بازار سرمایه از دانشگاه الزهرا. دارنده مدارک اصول بازار سرمایه، معامله گری بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه

خانم روح انگیز شکوهی فرد

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

دانش آموخته ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران. دارنده مدارک اصول بازار سرمایه، معامله گری بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت سبد

  • سوابق کاری: مدیر سرمایه گذاری مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
  • عضو هیأت مدیره شرکت امید آیندگان سپهر
  • مدرس رسمی مرکز مالی ایران