1- خانم روح انگیز شکوهی فر – مدیر سبد

2- آقای سوران بریاجی – مدیر تحلیل

3- خانم ندا علیرضائی – کارشناس مالی